Kjøpe bolig

Alle boliger formidles gjennom anerkjente meglerforetak med bevilling fra Kredittilsynet. På det enkelte prosjektets hjemmeside ligger informasjon om hvilket meglerforetak som håndterer akkurat det prosjektet. I tillegg finnes relevant informasjon som er nødvendig for å inngi kjøpetilbud.

Kjøp og salg av boliger under oppføring er regulert av Bustadoppføringslova. Denne loven regulerer rettigheter og plikter ved kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er ferdigstilt på det tidspunktet avtalen inngås. Bustadoppføringslova kan leses i sin helhet på Lovdata.no på følgende link: http://www.lovdata.no/all/hl-19970613-043.html

Fremgangsmåte ved kjøp av bolig

 • Kjøpetilbud (kjøper)
 • Aksept av kjøpetilbud (selger)
 • Signering av kontrakt (kjøper og selger)

Tilvalg

Det er mulig å oppgradere og endre boligens standard ut i fra vår tilvalgsmeny. Tilvalget settes normalt i gang rett før oppstart på tomten. For at fremdriften ikke skal påvirkes er det viktig at man forholder seg til de tidsfrister som blir satt. Selskapet har egne ansatte som skal sikre kunden tilfredsstillende service. Prosessen er delt i følgende 3 deler:

 • Planmessige endringer
 • Tekniske gjennomføringer
 • Innvendig finish

Byggeprosess

Byggetiden i det enkelte prosjekt vil variere ut i fra prosjektets størrelse, kompleksitet og omfang. Normalt er byggetiden i våre prosjekter 12 til 15 måneder. Byggetiden kan øke noe ved bestilling av mye og/eller spesielle tilvalg. Dette kan gi selger rett til forlengelse av byggetiden. Dette reguleres av Bustadoppføringslova.

Byggeprosess (forenklet)

 • Grunnarbeider
 • Betongarbeider
 • Utvendige tømrerarbeider
 • Innvendige tømrerarbeider
 • Arrondering av utvendige arealer
 • Overtagelse

Overtagelse

Det innkalles skriftlig til overtagelsesforretning i henhold til Bustadoppføringslova. Under overtagelsesforretningen går man sammen gjennom boligen for å se etter synlige feil og/ eller mangler. Oppdages det feil og/ eller mangler noteres disse i en overtagelsesprotokoll. Noterte feil og/ eller mangler vil behandles i henhold til regler fastsatt i Bustadoppføringslova.

Dagmulkt

Er boligen ikke ferdigstilt i henhold til det som er avtalt i kjøpekontrakten har kjøperen rett til dagmulkt. Dagmulkten beregnes per dag og er avtalt til 0,75 promille av kjøpesummen. Dette reguleres av Bustadoppføringslova.

Ettår befaring

Ca ett år etter overtagelsesforretningen vil vi kalle inn til ettårsbefaring. Under ettårsbefaring går vi igjen sammen gjennom boligen for å se etter feil og/ eller mangler som har oppstått i løpet av det 1. året. De feil og/ eller mangler som reklameres på vil bli behandlet etter de føringer som framkommer av Bustadoppføringslova.

FDV (Forvaltning Drift Vedlikehold)

For alle leveranser som inngår i boligen følger det FDV dokumentasjon. All FDV dokumentasjon samles i en perm slik at denne er lett tilgjengelig.

  Eiendomsforvaltning (FDV)
 • Er det egne krav til FDV-dokumetasjon for boliger? For boligbygning vil det vanligvis være behov for enklere FDV-dokumentasjon som dokumentasjon av produkter/overflater som skal rengjøres og vedlikeholdes samt betjening og servicebehov for tekniske installasjoner, men også anvisninger for bruk av boligen som sådan.
 • Hva bør FDV-dokumentasjon for boliger omfatte?
  – bygningsmessige produkter som skal vedlikeholdes av kjøper.
  – Bruksanvisning for sanitæranlegg samt vedlikeholds instruks.
  – Bruksanvisning for varmeanlegg samt vedlikeholds instruks.
  – Bruksanvisning for ventilasjonsanlegg samt vedlikeholds instruks.
  – Bruksanvisning for elektriske anlegg samt vedlikeholds instruks
  – Bruksanvisning for brannalarm- og slokkeanlegg samt vedlikeholds instruks

Garantier

Det stilles garanti i henhold til Bustadoppføringslova §12 som skal gjelde under byggetiden og 5 år etter overtagelse av boligen. Under byggetiden er garantiens størrelse 3% av kjøpesummen. Etter overtagelse økes garantien til 5% av kjøpesummen som gjelder frem til garantitiden utløper 5 år etter overtagelse.